ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัสมพร เสริมจิรารัชต์
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ป.5/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอินทรัช วุ่นหนู
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ป.5/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันทิกานต์ วาราณุรักษ์
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ป.5/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัทธนันท์ หนันทุม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณชา ต่อโชติ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกวลี จันศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายฐาปนันท์ ดำสนวน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนาฎอนงค์ ศรีเพ็ชรกล้า
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภิพิชชา กลิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภาวิตา มาลาศรี
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.5/5