ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเกษมสันต์ พลงิ้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิราพรรณ สนองทิพากร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและบริหารงานงบประมาณ

นางสาวสุทาวดี พลงิ้ว
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวดวงนภา กัณหา
ครูพิเศษ

นางสาวพีระพรรณ ทวีภักดีเสมอ
ครูพิเศษ

นางสาวศุภนิช สุดรัมย์
ครูพิเศษ

นางศศิกานต์ โพธิ์บอน
ครู

นางสาวโสภา คงมา
ครู

นางสาวพิมพ์วิภา สิรัมย์
ครู

นางสาวนิรชา โอชา
ครู