ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเกษมสันต์ พลงิ้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิราพรรณ สนองทิพากร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและบริหารงานงบประมาณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุทาวดี พลงิ้ว
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวดวงนภา กัณหา
ครูพิเศษ

นางสาวพีระพรรณ ทวีภักดีเสมอ
ครูพิเศษ

นางศศิกานต์ โพธิ์บอน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวโสภา คงมา
ครู

นางสาวพิมพ์วิภา สิรัมย์
ครู

นางสาวนิรชา โอชา
ครู