ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญใจ พุดนา
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวแคร์พรรณ สนองทิพากร
ครูพิเศษ

นางสาวอุไรพร แสวงนาม
ครู

นางสาวณัฐธิดา นุลีจันทร์
ครู