ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวีรวัฒน์ เนาวีรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเรืองวิทย์ พลสารัมย์
ครูพิเศษ

นายอิทธิพัทธ์ แสงงาม
ครู