ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเรืองวิทย์ พลสารัมย์
ครูพิเศษ

นายอิทธิพัทธ์ แสงงาม
ครู

นางสาววิมล นาดี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ