ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววิมล นาดี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเรืองวิทย์ พลสารัมย์
ครูพิเศษ

นายอิทธิพัทธ์ แสงงาม
ครู

นางสาวจุฬาลักษณ์ ปาหลา
ครู