ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน

นางสาวสุวิภา คงคางาม

หัวหน้าภาษาจีน

Mrs.Ren Li Li
ครูใหญ่ภาษาจีน

Ms.Chen Yuan Xiu
ครู

Miss.Zhao Runli
ครู

Miss.Cao Dongyu
ครู

Miss.Wang Dongzi
ครู

Miss.Chai Yanfei
ครู

นางสาววิภาวี สังฆะวรรณา
ครู

Mr.Li Hongyu
ครู

Mrs.Du Dandan
ครู