ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน

นางสาวสุวิภา คงคางาม

หัวหน้าภาษาจีน

Mrs.Ren Li Li
ครูใหญ่ภาษาจีน

Ms. Zheng Ri Jie

Ms.Ou Li Na

Ms.Zhou Ting Ting

Ms.Chen Yuan Xiu