ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน

นางสาวสุวิภา คงคางาม

หัวหน้าภาษาจีน

Mrs.Ren Li Li
ครูใหญ่ภาษาจีน

Miss.Wang Yong Hong
ครูจีน

Miss.Xi Hui
ครูจีน

Miss.Zhao Yi
ครูจีน

Miss.Shi Fanhong
ครูจีน

Mrs.Ren Ping
ครูจีน

Mrs.Jiang Fengying
ครูจีน