ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน

นางสาวสุวิภา คงคางาม

หัวหน้าภาษาจีน

Mrs.Ren Li Li
ครูใหญ่ภาษาจีน

Ms.Chen Yuan Xiu

Miss.Zhao Runli

Miss.Cao Dongyu

Miss.Wang Dongzi

Miss.Chai Yanfei
ครู

นางสาววิภาวี สังฆะวรรณา
ครู