ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวธีรดา โกสกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวสันต์ บริจันทร์
ครูพิเศษ