ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววลีรัตน์ ตุพิมาย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสุนทรา มณีพงษ์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายเข็มพลอย อังคนา
ครูพิเศษ

นางสาววิภรณ์รัตน์ รัตนาธิวัตร์
ครูพิเศษ

นางสาวณัฐธินี วันเลิศ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวภัตติยา หอยสังข์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายยงยุทธ หีบเหล็ก
ครู