ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววลีรัตน์ ตุพิมาย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุนทรา มณีพงษ์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายเข็มพลอย อังคนา
ครูพิเศษ

นางสาววิภรณ์รัตน์ รัตนาธิวัตร์
ครูพิเศษ

นายภานุพงศ์ หลอมประโคน
ครูพิเศษ

นางสาวณัฐธินี วันเลิศ
ครู

นางสาวภัตติยา หอยสังข์
ครู