ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นายสร้อยทอง ชนะโม

นางสาวเบญจมาศ ซุยรัมย์

นางสาวตุ๊กตา ชินะชา

นายถนอมศิลป์ ชนะโม