ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พี่เลี้ยง

นางสุภาพร เนินกลาง
พี่เลี้ยง

นางนิตยา มกราคม
พี่เลี้ยงเตรียมอนุบาล

นางสาวสมปอง ปักษา
พี่เลี้ยง

นางสาวมีนา ซื่อรัมย์
พี่เลี้ยง

นางสาวสุธาสินี สิงห์น้ำ
พี่เลี้ยง

นางสาวกฤษณา แอดไธสง
พี่เลี้ยง

นางสาวจุฑาพร พวงทอง
พี่เลี้ยง

นางสาวจารุวรรณ ศักดานุศาสตร์
พี่เลี้ยง

นางสาวลินดา นาดี
พี่เลี้ยง

นางสาวนรินทร์ ยี่จอหอ
พี่เลี้ยง

นางสาวละมัย คงดงเค็ง
พี่เลี้ยง

นางสาวฐิติมา สีขนเหี่ยว
พี่เลี้ยง

นางสาวอำพร มาลัยศรี
พี่เลี้ยง

นางสาวลลิตา สาดอนบก
พี่เลี้ยง

นางสาวสำลี พุดนา
พี่เลี้ยงเตรียมอนุบาล