ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูธุรการ

นางวาริษา ชัยวงศ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสุพัสตรา ปาปะขัง
เจ้าหน้าที่ธุรการ/สารบรรณ

นางสาวพิชชาพร ชิงรัมย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ