ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูธุรการ

นางวาริษา ชัยวงศ์
หัวหน้างานการเงิน

นางสาวสุพัตรา ปาปะขัง
หัวหน้างานธุรการ

นางสาวเสาวลักษณ์ ธรรมจริยา
หัวหน้างานพัสดุ