ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวมณีรัตน์ ครองชื่น
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภาวินี สิมาลัย
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุชัญญา วาจาจิตร
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุภัชธิดา จู๋นางรอง
ครู

นางสาวอุษณีย์ สุตะนา
ครู

นายพงศธร เข็มศรี
ครู