ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมณีรัตน์ ครองชื่น
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภาวินี สิมาลัย
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสุชัญญา วาจาจิตร
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวสุภัชธิดา จู๋นางรอง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายพงศธร เข็มศรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายเนติศักดิ์ สนองทิพากร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจินตนา อันเวลา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวประดิษฐา ปาปะเก
ครู