ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุภาภิญญา ปักมะนัง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววรมัณยา โทนุบล
ครู

นายรัตนพล เขียวไธสง
ครู

นายสังคม ใจมนต์
ครูพิเศษ

นายทศพร ภูเลื่อม
ครูพิเศษ

นางสาวปริดา ธนาภิบาลพันธ์