ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายรัตนพล เขียวไธสง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววรมัณยา โทนุบล
ครู

นายสังคม ใจมนต์
ครูพิเศษ

นายทศพร ภูเลื่อม
ครูพิเศษ

นางสาวปริดา ธนาภิบาลพันธ์

นางสาววิภาวรรณ พิมพ์เชื้อ