ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายรัตนพล เขียวไธสง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววรมัณยา โทนุบล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายสังคม ใจมนต์
ครูพิเศษ

นายทศพร ภูเลื่อม
ครูพิเศษ

นางสาวปริดา ธนาภิบาลพันธ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาววิภาวรรณ พิมพ์เชื้อ