ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายรัตนพล เขียวไธสง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาววรมัณยา โทนุบล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายสังคม ใจมนต์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาววิภาวรรณ พิมพ์เชื้อ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายวสันต์ แสนปาง
ครู