ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวดุจเดือน ซึมรัมย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเขมจิรา จำนงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวชมคุณัชญ์ กิจมีมณฑ์ภัค
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุภานัน ภักดีนอก
ครูพิเศษ

นางสาวสุวรรณ์ มีนาม
ครู

นางสาวเชียงดาว เซี๊ยะรัมย์
ครู

นางสุพรรณี สุขจันทร์
ครู

นางสาวพัชริดา เรืองไพศาล
ครู

นางสาววิมล นาดี
ครู

นางสาวสายสุนี สราญบุรุษ