ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวดุจเดือน ซึมรัมย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางเขมจิรา จำนงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวชมคุณัชญ์ กิจมีมณฑ์ภัค
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสุภานัน ภักดีนอก
ครูพิเศษ

นางสาวสุวรรณ์ มีนาม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวเชียงดาว เซี๊ยะรัมย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสุพรรณี สุขจันทร์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพัชริดา เรืองไพศาล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาววิมล นาดี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววิภาดา ทามาตร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสาวิตรี ฉลาดดี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5