ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางทิพยาภรณ์ จันศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย

นางสาวอรอุมา นาโล
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวนิรมล ธงฉิมพลี
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวจิตต์ สุขวิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางปราณี เขียวสด
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางสาวสุจิตตรา นาสารีย์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวพิมพ์ภิชา เชาว์ประโคน
ครู

นาวสาวจารุวรรณ เครือผือ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวธัญลักษณ์ นิลสูงเนิน
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภัสรา ขวัญชัย
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวศรีอนงค์ ปาปะเก
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นาวสาวจิราภรณ์ กลางสวัสดิ์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางสาวพรทวี เพื่อนรัมย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาววาสนา อุตราศรี
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวจิตรกัญญา ตันกระโทก
ครูเตรียมอนุบาล

นางสาวอินทนิล แสนคำ
ครู