ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางทิพยาภรณ์ จันศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย

นางสาวอรอุมา นาโล
ครู

นางสาวนิรมล ธงฉิมพลี
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1

นางสาวจิตต์ สุขวิเศษ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2

นางปราณี เขียวสด
ครู

นางสาวสุจิตตรา นาสารีย์
ครู

นางสาวพิมพ์ภิชา เชาว์ประโคน
ครู

นาวสาวจารุวรรณ เครือผือ
ครู

นางสาวอัญชิสา เวียงไธสง
ครู

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภัสรา ขวัญชัย
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3

นางสาวศรีอนงค์ ปาปะเก
ครู

นาวสาวจิราภรณ์ กลางสวัสดิ์
ครู

นางสาวกุลธิดา จารพิมพ์
ครู

นางสาววาสนา อุตราศรี
ครู

นางสาวจิตรกัญญา ตันกระโทก
ครูเตรียมอนุบาล

นางสาวอินทนิล แสนคำ
ครู