ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบสมัครเข้าเรียน

หลักฐานที่จะต้องนำไปในวันยื่นใบสมัคร

                1.สูติบัตรของนักเรียน  (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา )  จำนวน 1 ฉบับ

                2. ทะเบียนบ้านของนักเรียน  (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา )  จำนวน 1 ฉบับ

                3. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล  (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา  )  จำนวน 1 ฉบับ

                4.รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว  จำนวน 2 ใบ  (กรณีที่นักเรียนย้ายมาจากดรงเรียนอื่นต้องเป็นรูปถ่ายใส่ชุดนักเรียนเท่านั้น)

                5.สำเนาบัตรประชาชนของบิดา  และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา

                6. สำเนาบัตรประชาชนของมารดา  และสำเนาทะเบียนบ้านของมารดา

                7.สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง  และสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง

เอกสารที่นำมายื่นในวันมอบตัว

                1.สูติบัตรของนักเรียน   (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา)  จำนวน 1 ฉบับ

                2.ทะเบียนบ้านของนักเรียน  (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา)   จำนวน  1  ฉบับ

                3. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล  (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อม  ลงชื่อรับรองสำเนา)   จำนวน 1 ฉบับ

                4.รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว  จำนวน  1 ใบ เป็นรูปถ่ายใส่ชุดนักเรียนเท่านั้น)

                5. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา  และสำเนาบัตรประชาชนของบิดา

6.สำเนาทะเบียนบ้านมารดา  และสำเนาบัตรประชาชนของมารดา

7.สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง  และสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง

8.ใบรับรองการเป็นนักเรียนฉบับจริง  (เฉพาะนักเรียนสมัครเข้าชั้นเรียน  อ.2 –-3  และ  ป.1-ป.6)

จำนวน  1 ฉบับ 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2561,15:00   อ่าน 657 ครั้ง