ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : คุณชวลิต วานิชกิจ
ตำแหน่ง : ประธานมูลนิธิบำรุงวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญยุทธ รุ่งจิวารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิเรก พันธุ์ศักดิ์ศิริ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :