ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ภาษาจีน
 
อัตลักษณ์
ระดับปฐมวัย : น่ารักสมวัย  สดใส  กล้าแสดงออก
ระดับประถมศึกษา : ร่าเริงสุขภาพดี  สามัคคี  สืบสานวัฒนธรรมชุมชน