ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญ / คติพจน์
คำขวัญ / คติพจน์

คำขวัญ

มีวินัย  ใฝ่ศึกษา   มุ่งสามัคคี

 

คติพจน์

กิงฺกรณีเยสุ  ทกฺขตา

รู้จักพิจารณาทำให้สำเร็จ