ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญ / คติพจน์
คำขวัญ / คติพจน์

คำขวัญ

ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  อดทน  กตัญญู  รู้คุณ

 

คติพจน์

กิงฺกรณีเยสุ  ทกฺขตา

รู้จักพิจารณาทำให้สำเร็จ