ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนบำรุงวิทยาเป็นองค์กรที่มุ่งจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  มุ่งเน้นให้สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีวินัยและมารยาทที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม      ผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีคุณภาพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

 
ปรัชญาโรงเรียน

การศึกษาช่วยดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง