ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตัวย่อชื่อโรงเรียน   บ.ท.     อยู่ในวงกลมภายในรูปสามเหลี่ยม  ครอบด้วยรังสีแห่งแสงสว่าง

                              บ.ท.                               หมายถึง    โรงเรียนบำรุงวิทยา

                              สามเหลี่ยม                  หมายถึง    ระเบียบวินัย

                             วงกลม                           หมายถึง    ความสามัคคีกลมเกลียว

                             รวงข้าว                         หมายถึง    ความรู้ที่แตกฉานออกเป็นรวงไม่รู้จบ

                          รังสี                           หมายถึง    แสงสว่าง   ความรุ่งโรจน์   ความเจริญรุ่งเรือง

 

สีประจำโรงเรียน

แดง เหลือง

สีแดง                                    หมายความถึง     กล้า  กล้าหาญ  กระตือรือร้น

สีเหลือง                                หมายความถึง      คุณธรรม  ความดี  ความสงบ  สติปัญญา

แดง เหลือง                      หมายความถึง     ความกล้าหาญในการทำความดี

                                                หรือความมุ่งมั่นในการทำความดี