ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบำรุงวิทยาได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่  30 ธันวาคม 2489 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนลำปลายมาศวิทยา ด้วยความร่วมมือของพ่อค้าประชาชนตลาดลำปลายมาศ โดยมีจุดประสงค์เพื่ออบรมสั่งสอนให้กับลูกหลานได้มีที่เรียนและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะภาษาจีนโรงเรียนมีชื่อเป็นภาษาจีนว่า ป้วยมิ้น ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า ส่งเสริมประชาชนหรือบำรุงประชาชน นั่นเอง
                การดำเนินการ ได้ดำเนินการร่วมกันบริจาคเงินซื้ออาคารไม้ 1 หลัง พร้อมที่ดิน 1 แปลง มีเนื้อที่จำนวน 7 ไร่
1 งาน 98 2/10 ตารางวา  รวมเป็นเงิน 15,000 บาท มีนายตัน ผู้พัฒน์ เป็นเจ้าของ           นายประพันธ์  ศิริกุล  เป็นผู้จัดการ เปิดทำการสอนชั้น ป.1 - .4  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  และขออนุญาตเพิ่มสอนภาษาจีนนอกหลักสูตร
ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 ของกระทรวงศึกษาธิการโดยสอนได้ไม่เกิน สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง
ใช้สอน ป.1-.4  ปีการศึกษา  2522  เป็นต้นไป
                .. 2503ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิม โรงเรียนลำปลายมาศวิทยามาเป็น โรงเรียนบำรุงวิทยา  เมื่อวันที่  1  กันยายน  2503 แต่ยังคงใช้ชื่อภาษาจีนว่า  ป้วยมิ้น  เหมือนเดิม (สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับ
ชื่อภาษาจีนของโรงเรียน)

                .. 2521 ได้ขยายการเรียนการสอนถึงชั้น ป.5 และ ป.6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

                .. 2527  โรงเรียนขอจัดตั้งเป็นมูลนิธิ ใช้ชื่อว่า  มูลนิธิบำรุงวิทยา (ป้วยมิ้น) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือและส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชนและนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา  โดยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ วันที่    30  สิงหาคม  2527  ตามใบอนุญาตเลขที่
506 / 2527  และมีนายบุญนำ  ตรีหิรัญกุล  เป็นประธานมูลนิธิบำรุงวิทยา  (ป้วยมิ้น)  เป็นคนแรก  โดยมีวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งดังนี้ 

1.             ส่งเสริมสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์

2.             ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนบำรุงวิทยาที่เกี่ยวกับการศึกษา

3.             ส่งเสริมการศึกษาและให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

4.             ดำเนินการและให้ความร่วมมือกับทางราชการ หรือองค์กรเอกชนในด้านสาธารณะ  สาธารณประโยชน์  และการสังคมสงเคราะห์

5.             ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใดและให้โรงเรียนบำรุงวิทยาเป็นที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิ    เลขที่ 368 หมู่ที่  1 ถนนวงษ์มณีอุทิศ  ตำบลลำปลายมาศ  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  

.. 2540 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเปิด-ปิดภาคเรียน และเวลาทำการสอนในโรงเรียนดังนี้

1.      กำหนดเปิด ปิด ภาคเรียน

1.1  ภาคเรียนที่ 1      วันเปิดภาคเรียน  16  พฤษภาคม

                          วันปิดภาคเรียน   11 ตุลาคม

1.2  ภาคเรียนที่  2     วันเปิดภาคเรียน  1 พฤศจิกายน

                                                       วันปิดภาคเรียน   1 เมษายน

2.      กำหนดเวลาทำการเรียนการสอน

ภาคเช้า  เริ่มทำการเรียนการสอน  เวลา 09.00 . – 12.00 .

ภาคกลางวัน  เริ่มเวลา  12.00 . - 13.00 .

ภาคบ่าย  เริ่มทำการเรียนการสอนเวลา 13.00 . – 16.00 .

.. 2541 โรงเรียนได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากเดิมปีละ 200 บาท  เป็นไม่เก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ เลย

.. 2544 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด 3 ชั้น จำนวน  1 หลัง  ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.. 2543 

.. 2546  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงความจุของนักเรียน ซึ่งเดิมได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้  11 ห้องเรียน  จำนวน  385  คน  ให้เปลี่ยนแปลงความจุเพิ่มดังนี้   ความจุห้องละ 35  คน  จำนวน  9  ห้อง  ความจุห้องละ  53   คน  จำนวน  9  ห้อง  รวมความจุทั้งโรงเรียน  18  ห้องเรียน  ความจุนักเรียนทั้งสิ้นรับได้ไม่เกิน  792  คน  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2546 เป็นต้นไป

.. 2546  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ใช้อาคาร 3 เป็นอาคารเรียนได้ 

            .. 2547  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

.. 2547  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (อาคาร  4)

8 ห้องเรียนจากเทศบาลตำบลลำปลายมาศ 

 พ.ศ. 2548   - โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  2  ชั้น (อาคาร  4)เป็น   อาคารเรียนได้              

      -  โรงเรียนได้เพิ่มความจุนักเรียนทั้งโรงเรียน  จำนวน  1,205  คน

-  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงประเภทโรงเรียนจากโรงเรียนสามัญ  15(1) เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล 15(3)

                พ.ศ. 2550   -   ต่อเติมอาคาร 4 จำนวน 2 ห้องเรียน (ชั้นบน 1 ห้องเรียน  ชั้นล่าง 1 ห้องเรียน)

                                      -   ต่อเติมอาคาร 2 ชั้นล่างจำนวน 5 ห้องครึ่ง (ครึ่งห้องใช้เป็นห้องพยาบาล)

                พ.ศ. 2551   -  ได้รับอนุญาตจากเทศบาลให้ก่อสร้างเพิ่มเติม อาคาร 4 จำนวน 4 ห้องเรียน

(ชั้นบน 2 ห้องเรียน, ชั้นล่าง 2 ห้องเรียน) จากเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

-  ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราโรงเรียน ชื่อย่อ ชื่อภาษาอังกฤษ และชื่อภาษาจีน

พ.ศ. 2552   -   ตั้งเต็นท์  2 ห้องเรียน

พ.ศ. 2553  -  ก่อสร้างอาคารกึ่งถาวร จำนวน 6 ห้องเรียน (รื้อเต็นท์ 2 ห้องเรียนออก)

 พ.ศ. 2554  -  ได้ต่อเติมอาคาร 4 จำนวน 4 ห้องเรียน (ชั้นบน 2 ห้องเรียน  ชั้นล่าง 2 ห้องเรียน)ปัจจุบันอาคาร 4 มีห้องเรียนทั้งหมด 18     ห้องเรียน
พ.ศ. 2555-2556